Shoqeria “VASAA” shpk eshte krijuar ne vitin 1996 si nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. Objekti i veprimtarise eshte tregetimi materialeve elektrike civile dhe industriale, projektim dhe instalimi i tyre, kabinave te shperndarjes TU dhe TM, sistemeve te ndricimit, mbrojtjes kunder zjarrit, sistemeve te vezhgimit, alarmit, vidiocitofonise, automatikes, impianteve te energjise se rinovueshme diell dhe ere.

Shoqeria “VASAA” shpk e ushtron aktivitetin e saj ne qytetet Tirane dhe Fier, nepermjet pikave te shitjes dhe te magazinimit, dhe ne qytete te tjera te Shqiperise nepermjet pikave te shperndarjes se produkteve elektrike.

Shoqeria “VASAA” shpk eshte e prezantuar ne tregun shqiptar si nje nga firmat per materiale elektrike industriale ,telecomunikacioni ,si distributor I Firmes Austriake “Schrack Technik “, me cilesi produktesh te standarteve nderkombetare. Partneret tane “Schrack Technik” ,“Tem d.o.o”, “ Coomel d.o.o” ,”Lena Lighting” ,”Zamel”,”Arnoux Chauvin “,”Sofamel”,”Viokef S.A”,”Spectrium”,Olympia Electronics” etj, duke na ofruar produktet e tyre cilesore te nje standarti te larte , garantojne suksesin e punes tone Shoqeria “VASAA” shpk projekton dhe zbaton me sukses instalime elektrike civile dhe industriale nepermjet punes se ekipit te saj te kualifikuar.
Shoqeria “VASAA” shpk eshte e licencuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastruktures ,per ushtrimin e veprimtarise se saj Zbatuese